Informare Generala

S.C. TAKE YOU HOME REAL ESTATE S.R.L. este o societate comerciala constituita si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul în Orasul Voluntari, Str. Erou Iancu Nicolae nr.61, parter,apt.1, jud. Ilfov, având numarul de ordine în Registrul Comertului J23/3856/2017, codul unic de inregistrare 36924487, denumit în continuare „Operator”.

Avand in vedere: prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE , denumit in continuare „Regulamentul”, care a devenit aplicabil din 25.05.2018; faptul ca Operatorul prelucreaza, in prestarea serviciilor de intermediere in domeniul imobiliar, datele dumneavoastra cu caracter personal, in calitate de persoana fizica; datele cu caracter personal prelucrate cuprinzand: prenume, nume, domiciliu, cod numeric personal, serie si numar carte de identitate, adresa de email, semnatura, numar de telefon; faptul ca Operatorul si societatea dumneavoastra, denumita ,,Clientul’’ au incheiat unul sau mai multe contracte privind prestarea serviciilor de intermediere in domeniul imobiliar, denumite in continuare „Contractul” sau „Contractele”, dupa caz, prin care Operatorul prelucreaza in nume propriu datele cu caracter personal ale reprezentantilor legali ai Clientului, ale persoanelor de contact/responsabile (din partea Clientului) cu/in executarea Contractului/Contractelor, precum: prenume, nume, adresa de email, functie, semnatura, numar de telefon; Operatorul emite prezenta Informare Privind Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal , astfel:

I. Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal sunt:

II. Datele cu caracter personal pe care le utilizam sunt

Prenume si nume, semnatura, domiciliu, cod numeric personal, serie si numar carte de identitate, adresa de e-mail, functie, numar de telefon si orice alte date de identificare devenite disponibile Operatorului pe durata prestarii serviciilor, sau pe durata Contractului sau Contractelor.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal , criteriile utilizate pentru a stabili perioada de stocare a datelor cu caracter personal, temeiul juridic al prelucrarii precum si destinatarii sau categoriile de destinatari ai prelucrarii datelor cu caracter personal sunt: prestarea efectiva a serviciilor catre client. Criteriile utilizate sunt durata furnizarii serviciului, executarea Contractului/ Contractelor, furnizarea de informatii catre diverse institutii, autoritati publice si pastrare (in temeiul art. 6, alin. 1, lit. c din Regulamentul UE nr. 679/2016), recuperare creante, echipamente, solutionarea altor aspecte judiciare derivate din Contract/ Contracte si audit ( în temeiul art. 6, alin. 1, lit. f din Regulamentul UE nr. 679/2016).

III. Drepturile dumneavoastra

In calitate de persoana vizata (persoana fizica), aveti urmatoarele drepturi, conform Regulamentului UE nr. 679/2016.

a. Dreptul de acces (art. 15 din Regulamentul UE nr.679/2016). Aveti dreptul de a obtine de la societatea noastra o confirmare a faptului ca efectuam sau nu o prelucrare a datelor cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, veti avea acces la urmatoarele informatii: categoriile de date cu caracter personal vizate; scopurile prelucrarii; destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza a fi divulgate; acolo unde e posibil, perioada stocarii sau, daca nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; faptul ca puteti depune o plangere catre autoritatea de supraveghere si ca ne puteti cere rectificarea, stergerea datelor cu caracter personal, restrictionarea prelucrarii acestora ori ca va puteti opune prelucrarii; sursa colectarii datelor cu caracter personal, in conditiile în care societatea noastra le colecteaza de la alta persoana fizica/juridica decat de la dumneavoastra; existenta unui proces decizional automat, inclusiv crearea de profiluri si, cel putin, logica utilizata, importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pt dumneavoastra; dreptul dumneavoastra de a solicita o copie, conform celor aratate mai sus nu trebuie sa aduca atingere drepturilor si libertatilor altora.

b. Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal (art. 16 din Regulamentul UE nr.679/2016).

c. Dreptul la stergerea datelor cu caracter personal (art. 17 din Regulamentul UE nr.679/2016). Aveti dreptul de a obtine din partea noastra (Operatorului) stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri justificate, in anumite conditii: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; dumneavoastra va retrageti consimtamantul in cazul in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant ori prelucrarea priveste datele speciale cu caracter personal, se intemeiaza pe consimtamant si nu exista alt temei juridic privind prelucrarea; dumneavoastra va opuneti prelucrarii necesare pentru indeplinirea unei sarcini ce serveste unui interes public ori ce rezulta din exercitarea autoritatii cu care Operatorul a fost investit sau prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim al Operatorului ori al unui tert si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ce priveste prelucrarea ori dumneavoastr? va opuneti prelucrarii intemeiate pe marketing direct, inclusiv crearii de profiluri legate de marketingul direct; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ii revine Operatorului, cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesara: pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare; pentru a ne conforma unei obligatii legale; in scopuri de arhivare în interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice; pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta.

d. Dreptul la restrictionarea prelucrarii (art. 18 din Regulamentul UE nr.679/2016). Aveti dreptul de a obtine de la societatea noastra restrictionarea prelucrarii in anumite conditii: daca dumneavoastra va exercitati dreptul la opozitie, pe durata verificarii de catre noi a exactitatii datelor dumneavoastra cu caracter personal; daca prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal si ne solicitati restrictionarea utlizarii acestora; pe durata in care noi verificam daca drepturile noastre legitime prevaleaza in raport de cele ale dumneavoastra, in situatia cand dumneavoastra v-ati opus prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care va aflati; noi nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal, iar dumneavoastra le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Va asiguram ca va vom informa inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare pentru cele 4 situatii mentionate mai sus. Daca restrictionarea prelucrarii a avut loc in cele 4 situatii mentionate anterior, prelucrarea poate avea loc, cu exceptia stocarii, doar in baza consimtamantului dumneavoastra prealabil pentru constatarea, exercitarea, apararea unui drept in instant sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice din motive de interes public important al UE sau al unui stat membru.

e. Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal (art. 20 din Regulamentul UE nr.679/2016). Aveti dreptul de a obtine de la societatea noastra, intr-un format structurat, utilizat curent si care poate fi citit automat, datele cu caracter personal care va privesc si, de asemenea, aveti dreptul de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator. Exercitarea celor doua drepturi mentionate anterior poate avea loc daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii : prelucrarea de catre noi are la baza consimtamantul dumneavoastra si are ca obiect inclusiv datele speciale cu caracter special ori prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care dumneavoastra sunteti parte sau pentru a face demersuri la cererea dumnavoastra inainte de incheierea unui contract; prelucrarea datelor cu caracter personal se face de noi prin mijloace automate; exercitarea dreptului la portabilitatea datelor nu aduce atingere dreptului la stergerea datelor si nu afecteza drepturile si libertatile altora.

f. Dreptul la opozitie (art. 21 din Regulamentul UE nr.679/2016). Va puteti opune oricand prelucrarea este necesara: pentru indeplinirea unei sarcini ce serveste un interes public sau ce rezulta din autoritatea cu care noi am fost investiti, inclusiv crearii de profiluri pe aceste temeiuri pentru un interes legitim al nostru sau al unei tert. Noi vom inceta prelucrarea, cu exceptia cazului in care exista motive legitime si imperioase ce justifica prelucrarea si prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra ori cand scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; Va puteti opune oricand prelucrarii in scop de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri, daca aceasta profilare este legata de marketingul direct; Cand prelucrarea se realizeaza in scopuri statistice, de cercetare stiintifica sau istorica, va puteti opune prelucrarii datelor care va privesc, cu exceptia situatiei cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

g. Dreptul de retragere oricand a consimtamantului Va puteti retrage oricand consimtamantul, fara afectarea valabilitatii prelucrarilor anterioare, in cazul prelucrarilor bazate pe consimtamant.

h. Dreptul de a depune plangere in fata autoritatii de supraveghere Aveti dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bd. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucuresti, email: anspdcp@dataprotection.ro, tel. 0318.059.211, 0318.059.212, fax 0318.059.602

IV. Aspecte importante privind drepturile dumneavoastra

a. termenul de raspuns la cererile dumneavoastra Termenul standard de raspuns este de o luna de la primirea cererii; in cazul in care formularea raspunsului necesita analiza unui volum ridicat de documente/informatii, opinia unor terti etc., acest termen poate fi prelungit cu maximum 2 luni, sens in care va vom informa despre acest aspect in intervalul intial de o luna.

b. restrictionarea accesului In anumite situatii, este posibil sa nu va putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastra cu caracter personal din cauza unor restrictii legale. Intr-un astfel de caz, va vom comunica motivul acestui refuz.

c. imposibilitatea identificarii In anumite cazuri, este posibil sa nu va putem identifica datele cu caracter personal din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizati in cerere. In astfel de cazuri, daca nu va putem identifica drept persoana vizata, nu putem da curs cererii dumneavoastra in conformitate cu aceasta sectiune, cu exceptia cazului in care ne oferiti informatii suplimentare care sa ne permita sa va identificam. Va vom informa si va vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

d. exercitarea drepturilor dumneavoastra Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, ne puteti trimite o cerere scrisa, semnata si datata, prin modalitatile prevazute la art. I (email, fax, posta)

V. Crearea de Profiluri

Operatorul nu utilizeaza crearea de profiluri, care produce efecte juridice ce privesc persoanele fizice care reprezinta Clientul sau le afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Furnizarea datelor cu caracter personal reprezinta o obligatie pentru incheierea Contractului/Contractelor.

VI.Operatorul:

Daca intentioneaza sa prelucreze date cu caracter personal intr-un alt scop decat cel pentru care acestea au fost colectate, va furniza, inainte de aceasta prelucrare ulterioara, informatii privind scopul secundar respectiv si orice alte informatii suplimentare relevante; aplica masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform legii si asigura confidentialitatea acestora, conform legii.

VII. Reorganizare / Vanzare

Daca Operatorul va trece printr-o procedura de reorganizare ori vanzare catre alte entitati, datele dumneavoastra vor fi comunicate catre respectivele entitati, conform legii.